-->

Produktionsplanlægning i Danpot C5

Produktionsplan er betegnelsen for de samlede planlægningsmoduler som anvendes til planlægning, styring og overvågning af gartneriets produktion fra start- til slutprodukt. Modulet følger varen i hele dens produktionscyklus, og kan på ethvert tidspunkt visualisere, hvor plantevaren er på et givet tidspunkt. Gartneriet kan således også anvende modulet for at visualiserer og underbygge gartneriet leveringsevne overfor salgsselskaber og kunder.

 

Indholdet i planlægningsmodulerne 

Planlægningmodulerne i Danpot C5

Finplanen

Finplanen fokuserer på en optimal udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer under hensyntagen til størst mulige dækningsbidrag. Det er muligt at foretage planlægning med forskellige detaljeringsgrader. Der kan planlægges på et overordnet kultur-niveau eller sorts-specifik ligesom der kan planlægges på uge- eller dagsniveau.

Finplanen trækker på informationer samlet andre steder i systemet. Disse kan være enten faktiske eller historiske data eller budgetterede data. Den gældende plan er direkte integreret med systemets øvrige budgetterings-faciliteter, så det til enhver tid er muligt at evaluere planens konsekvenser m.h.t. udgifter, omsætning, dækningsbidrag og likviditet etc.

Finplanen tager udgangspunkt i grovplanen. I finplanen skal der tages stilling til, hvilke sorter der indgår i grovplanens startmængder og hvilken fordeling disse har. Finplanen er således en præcisering af, hvad der skal startes og, hvilken dato en holdstart skal foretages. Med udgangspunkt i grovplanens planlagte startmængder/salgsmængder beregnes holdstart-tidspunkterne for de sorter en enkelt Grovplan post består af. Da de enkelte sorter inden for en hovedkultur kan have meget varierende kulturtider, så kan starttidspunkterne spredes tilsvarende for hver post i grovplanen. Såfremt finplanen ikke ændres væsentligt fra sit udgangspunkt i grovplanen, så har den kun små økonomiske konsekvenser i forhold til budget og likviditet.

Tidshorisonten i denne plan er sortsafhængig, og bestemmes af tidsfristerne for fremskaffelse af det nødvendige stikkemateriale for hver sort. Nogle måneder, eller et halvt år, før holdstart præciseres den gældende grovplanen ved at udføre denne på sorter og afrunde startmængderne til et helt antal borde. Herved dannes datagrundlaget for det endelige sortsvise stiklingebehov og produktion/bestilling af disse kan sættes i værk. Tidsangivelser i finplanen er på dagsniveau. Datagrundlaget fra grovplanen danner også grundlag for finplanen. Det vil sige, at rettelser i grovplanen vedr. afdelinger materialer, operationer energitabeller etc. slår igennem i finplanen også. Der eksisterer kun "Gældende plan".

 

Operationel plan

Den operationelle plan tager udgangspunkt i finplanen. I den ideelle verden vil finplanens starttidspunkter kunne passeres uændrede og blive realiseret på den planlagte dato. I den operationelle plan registreres en holdstart på den dato, hvor den rent faktisk har fundet sted. Da denne ikke altid vil ske på den forudsagte dato, så medfører dette at der så også ændres på tidspunkterne for forventet afstandssætning og forventet salg.

Tidshorisonten i denne plan er 0 - 2 dage.

Alle handlinger (stikning, afstandssætning, vanding, sprøjtning, flytning af borde, udtagning til salg, etc.) planlagt i finplanen, skal konfirmeres i den operationelle plan. Ved konfirmationen sættes handlingen i kø til udførelse. Afhængig af gartneriets automatiseringsgrad kan handlingen nu udføres af enten en medarbejder eller af gartneriets automatik (PLC). Medarbejderen eller PLC kvitterer for at have udført handlingen. Er det en medarbejder, der kvitterer, har man automatisk en del af datagrundlaget til et timeregnskab.

Den operationelle plan er et billede af gartneriets øjeblikkelige tilstand mht. hvad der er sket, hvad der skal ske, og hvor de enkelte hold befinder sig i gartneriet. Dette giver overblik over, f.eks. hvor der er ledig plads til en forestående afstandssætning.  Det vil f.eks. være muligt at få et overblik over, hvor alle hold, der er stukket i et bestemt parti jord befinder sig, hvis man får mistanke om kvalitetsproblemer.

Da denne plan i vid udstrækning tager udgangspunkt i, hvad der indtil videre er hændt, så kan den danne rapporter, der dag for dag viser, hvad der skal ske af tiltag, såfremt recepterne for de enkelte hold følges. Disse rapporter vil vise, om der vil opstå flaskehalsproblemer, og om det af den grund f.eks. vil være formåls-tjenligt at sætte et givet hold på afstand en dag senere/tidligere, end hvad recepten tilskriver.

Efter som den operationelle plan er en justering af finplanen i forhold til, hvad der faktisk skal ske, så er alle hændelser registreret til senere brug i kulturregnskab, kvalitetssikring og MPS-certificering.

 

Oversigt over planlægning i Danpot C5