-->

Opdatering af SMART

på Business Central - Inventio.IT Cloud

Påkrævet felter
Ved oprettelse af salgsfaktura med EAN er felterne Kontakt og Eksternt bilagsnr. markeret med stjerne.

Tjek for pris inkl. moms
SMARTean tjekker for at "Pris inkl. moms" ikke kan aktiveres på debitor-kortet når EAN er udfyldt og SMARTean er aktiveret.

Bogføring til og fra
Felterne allow-posting-from og allow-posting-to er tilføjet til GENERALLEDGERSETUP-GET.

Nyt kald til DeferralTemplate-GET.
Nyt kald til DeferralTemplate-GET er tilføjet til SMARTapi.

Tilføjelse til GeneralJournal-POST
Feltet Deferral-code er tilføjet på GeneralJournal-POST

Autosend
Rettelse af fejl i Autosend til 1. godkender når OCR var aktiveret.

Detaljeret råbalance m. Valuta
Global dim 1 og global dim 2 er tilføjet rapporten SMARTrevisor Detaljeret råbalance m. Valuta. Det aktiveres under indstillinger når rapporten afvikles.

Simulerede finansposter - Global dim 1 og 2
Felterne Global dimension 1 og Global dimension 2 kan tilføjes under SMARTrevisor simulerede finansposter.

Knyt tekst til konto
Funktionen "Knyt tekst til konto" i finanskladden er udvidet til at kunne indeholde de 2 globale dimensioner

SMART beholdning
Visning af kontonavn i "SMART Beholdning" er udvidet så man kan læse hele kontonavnet (Kun når SMARTbilag viseren er aktiv)

SMART Detaljeret råbalance med simulering
Rettelse af fejl i rapporten SMARTrevisor Detaljeret råbalance med simulering, så den nu virker på Business Central version 17.

Afslutningsark - Kopier linjer
Rettelse af fejl i Afslutningsarket, hvor funktionen "Kopiere linje" ikke fik kopieret momsfelterne med.

Udvidelse af Caseware export
Udvidelse af Filen Posteringer i Caseware exporten med en ny kolonne som indeholder RefID til regnskabet. 

Wolters Kluwer 
Rettelse af fejl i Wolters Kluwer udlæsning.

EAN fakturering til FO, IS, GL
SMARTean er opdateret med understøttelse af EAN/GLN fakturering til Færøerne, Island, og Grønland. (Tidligere var det kun muligt når land var Danmark)

Arbejdsbeskrivelse
Rettelse af feltet Arbejdsbeskrivelse for understøttelse af æ,ø,å

Lås bogføring
Fra SMARTwizard Virksomhedsoplysninger kan "Lås bogføring" aktiveres, og dermed udfyldes datoerne i "Opsætning af finans" automatisk.

Gem med CVR
Rettelse af fejl når CVR skulle benyttes som kunde/leverandør nummer.

Kreditorkort udvidet
Kreditorkortet er udvidet med knapper til at åben Konteringsforslag og Email match.

Rettelse af logik ved 2. godkender
Rettelse af fejl i logikken ang. anden godkender, hvor man tidligere kunne opleve, at hvis et bilag kom forbi samme godkender flere gange i et godkendelsesflow, kunne godkenderen ikke godkende eller afvise bilaget.

OCR indlæsning
Rettelse der gør, at OCR værdier kun indsættes når status er Afventer Afløftning. Ligeledes er knappen "Hent OCR værdier" kun aktiv, når status på bilag er "Afventer afløftning" eller "Modtaget".

Konteringsforslag
Tilføjet filter på listen Kontoplan under Konteringsforslag, så der kun vises konti som er sat til Direkte bogføring.

Stedfortræder
Rettelse af feltlængde på feltet Navn under stedfortræder.

Kommentar gemmes løbende
Rettelse af webgodkendelsen, så kommentar fra godkender gemmes løbende i Business Central, og dermed er synlig for bogholder. Før var det først ved afvisning eller godkendelse af bilaget at kommentar feltet blev gemt i Business Central.

Webgodkendelse - skjul kontering
Rettelse af webgodkendelsen, så området hvor man opretter konteringslinjer skjules når balancen er 0 kr.

Understøttelse af MobilePay
Understøttelse af MobilePay som betaling. Vejledningen er opdateret, læs mere her

Merge pdf
Rettelse af Merge PDF funktionalitet for understøttelse af større PDF filer.

Vedhæftede filer
Fremover skal man sætte flueben i SMARTpdf, hvis en vedhæftet fil skal sendes via SMARTpdf.

Simpel Sagsfakturering

 • Simpel og let fakturering af sager direkte fra sagskort
 • Mulighed for tilføjelse og ændring af linjer direkte på salgsfaktura med sagsreference
 • Funktionalitet også mulig ved dannelse af kreditnota
 • Ved kopiering af bogf. dokumenter bliver linjerne oprettet med reference til sagen som salgsfaktura/kreditnotaen tilhører
 • Optimering af standard VIA beregning og bogføring

 • Benytter dags dato eller maksimal skæringsdato fra SMARTtimesags opsætning
 • Finansbogfører kun ved ændringer i VIA beregning i forhold til sidst.
 • Aktivitets kø med forfaldne timesedler til godkendelse

 • Afsend påmindelses-email til timeseddel ejer der mangler at sende timesedler til godkendelse hos leder
 • Kø med forfaldne timesedler på Leders rollecenter.
 • Forbedret understøttelse af timelønnede

 • Kontrol for normtid i timesedler ignoreres for timelønnede
 • Overtidsberegning ignoreres for timelønnede
 • Angivelse af timelønnede sker gennem tilknyttet arbejdstidskabelon på ressourcen
 • Forbedret godkendelsesflow af timesedler for leder

 • Muligt at gå til næste eller forrige timeseddel direkte fra timesedlen uden at lukke og åbne
 • IGV håndtering / sagsposter overførsel direkte til finans (salgsværdi)

 • Salgsposter (fakturaer)
 • Forbrugsposter (ressourcer, kørsel, finans/udlæg)
 • Over-/underdækning
 • Skjul/Vis fakturerede linjer (planlægningslinjer)

 • Som standard skjules alle fakturerede linjer
 • Mulighed for summering af antal ved kopiering af sagsposter til fakturering

 • Standard-valg kan opsættes i SMARTtimesag opsætning
 • SMARTexpense-get
  SMARTexpense-Get er udvidet med følgende felter: Status, Vendor-name (42), Vendor-nr (23), Currency (24), Postingdate_date : (52), Payment_date : (31), Document-date (19), Total_amount_incl_vat : (25), Externanl doc nr : (30), Voucher_type : (28)

  Companyinformation-get
  CompanyInformation-GET er udvidet med feltet Bankcreditorno (13651) og Email (34)

  Customer-Post
  Customer-Post. Rettelse der gør, at hvis man angiver en valutakode som er magen til regnskabsvaluta, blankes feltet.

  Engelsk format (Standard XML)
  Nyt parameter til at styre formatering af dato, beløb, og option værdier. Hvis man tilføjer &format=xml i URL adressen, bliver data behandlet i standard XML format (Engelsk formatering).

  Posteringstekst %4
  Tilføjelse af ny standard posteringstekst. Hvis man angiver %4 i SMARTbilag opsætningen, tages beskrivelsen fra første konteringslinje og stemples ind som bogføringstekst.

  Opdatér betalingsinformation
  Prompten i forbindelse med opdatering af betalingsinformation er udvidet med information om kreditornavn og kreditornummer

  Wolters Kluwer 
  Rettelse af Wolters Kluwer kontoskema. 

  Kamera funktion
  Rettelse af fejl ved brug af kamera funktion i BC app.

  Tilføj Kreditor
  Rettelse af fejl i "Tilføj kreditor" når CVR nummer skal bruges som leverandørnummer.

  Caseware export
  Caseware export - Hvis der er angivet " tegn i beskrivelsen, bliver dette slettet i selve udlæsningen til Caseware.

  PDF - inkl. word erklæringer
  PDF motoren der benyttes når der udskrives balancer inkl. word-dokumenter er opdateret til nyeste version.

  PDF viseren
  PDF viseren er tilføjet til siderne Bogførte salgsfakturaer, Bogførte salgskreditnotaer, og SMARTpdf arkiv.

  PDF motor
  PDF motoren der benyttes når der laves merge af PDF filer er opdateret til nyeste version.

  Stedfortræder - Registrering af fravær (Ferie)
  Ny funktion så hver webgodkender kan registrere fravær/ferie, og vælge en stedfortræder/afløsere, som i periode skal overtages godkendelsen af bilag. Denne registrering kan både laves fra Business Central eller direkte fra webgodkendelsen.
  Vejledningen er opdateret.

  Faktabox til SMARTbilag
  Kreditorlisten og kreditorkortet er udvidet med en faktabox til SMARTbilag. Arkiv summere antallet af bogførte SMARTbilag for den valgte leverandør. Klikkes på Arkiv åbnes kreditorposter med filtreret liste.

  PDF viseren
  SMARTbilag pdf viseren er opdateret med en rettelse for bedre understøttelse af skærmopløsninger hvor der er zoomet ind/ud.

  Afsendelses tidspunkt
  Rettelse af fejl der gjorde at afsendelsestidspunktet blev vist som Straks, selv om der var booket et tidspunkt.

  Læsbar version af EAN dokumentet
  SMARTean er udvidet med en læsbar version af EAN dokumentet med typen Faktura og Kreditnota. Bemærk det er kun på dokumenter med Udgående retning, der er viewer på, ikke på status beskeder.

  Tilføjelse til Salesorder-Get
  Kaldet er udvidet med følgende felter: Beløb, Beløb incl moms, Bogføringsdato og Forfaldsdato.

  Nyt kald til Enheder og kode
  Nyt API kald til at hente vareenheder er tilføjet. Kaldet hedder Unitofmeasure-get, og indeholder kode og beskrivelse.

  Sæt en vare til spærret
  Udvidelse af Item-Post så en vare kan sættes til spærret med feltet "blocked". 1. Ligeledes er Item-Get udvidet med samme information.

  Nyt kald til at hente valutaer
  Tilføjelse af kaldet currency-get, som lister alle oprettet valutaer med kode og beskrivelse.

  Type på Item-Post og Item-Get
  Ttem-Get og Item-Post er udvidet med feltet type. Enten 0,1,2... eller navn Lager,Tjeneste, Ikke-lager

  Link til kreditnota
  SMARTpdf kontoudtog rapporten er udvidet så den også indeholder link til kreditnotaer

  Autoudfyld af debitornr
  SMARTpdf Kontoudtog rapporten er ændret så debitornr automatisk udfyldes.

  Links på Rykkere
  Vi har tilføjet en rykker rapport som også indeholder link til faktura og kreditnota, på samme måde som SMARTpdf Kontoudtog. Rapporten hedder SMARTpdf Rykker - 6164655

  Rettelse af vedhæftede filer
  Rettelse af fejl der gjorde at vedhæftede filer ikke blev vedhæftet når når afsendelsen skete uden om Godkendelse.

  Hjælpetekster
  Tilføjelse af hjælpetekster/tooltips på relevante knapper og menuer.

  Udvidelse af Shipmondo integration - Flere labels
  Integrationen til Shipmondo er udvidet med understøttelse af flere labels pr. ordre og A5 print. Bemærk, vægten der angives pr. linje er den samlede vægt. Hvis der på en linje angives 3 coli og en vægt på 9 kg. kommer der 3 labels a 3 kg. pr. stk. Er der behov for individuel vægt skal der oprettes en linje pr. coli.

  Profiler
  Rettelse af fejl i Indlæs/Gem funktion i SMARTrevisor Profiler

  Merge PDF
  "Merge PDF" er en ny funktion i SMARTpdf som gør det muligt at flette flere PDF filer sammen til en samlet PDF. Hvis der til en afsendelse er vedhæftet PDF filer, vil disse bliver tilføjet PDFen, efter selve rapporten fra Business Central. PDF vieweren under Afventer godkendelse og Arkiv, viser den sammensatte PDF. Det aktiveres fra SMARTpdf Opsætning > Dokument opsætning > Merge PDF. Bemærk det er kun PDF filer der kan sammenlægges. Alle andre filtyper sendes  som seperat vedhæftning i samme mail. Læs mere her

  Fakturakonto
  SMARTpdf er udvidet til at understøtte debitorer hvor der er angivet anden faktureringskonto. Hvis Debitor A har angivet Debitor B som fakturakonto, vil Ordrebekræftelse, Tilbud og Leverancer bliver sendt til den/de modtagere der er oprettet på Debitor A. Faktura, Kreditnota, Rykker, Kontoudtog og Rentenota bliver sendt til den/de modtagere der er oprettet på Debitor B.

  Afsenderoplysninger fra sælger
  SMARTpdf er udvidet så man pr. rapport kan vælge om afsender informationer skal være fra den sælger der er angivet på kunden eller med de virksomhedsoplysninger der er angivet i SMARTpanel. Det styres fra SMARTpdf opsætning > Dokument opsætning. Pr. dokument kan man angive email opsætningstype som enten er Sælger eller Virksomhed.. Oplysninger om sælgers navn og email hentes fra sælger/indkøb. Fra Afsendelseskøen kan man ligeledes se om et dokument er afsendt med Sælgerinformationer eller virksomhedsinformationer.

  Vedhæftede filer
  Rettelse af fejl som gjorde, at vedhæftede filer ikke bliver overført korrekt til afsendelsen.

  Gensend
  Rettelse af Gensend funktion så der afsendes med samme sprogkode som original dokumentet.

  Sammenlæg flere PDF
  Vi har gjort det muligt at sammenlægge flere PDF filer i en arbejdsgang.

  Rettelse af bredden på PDF viseren
  Rettelse af PDF visningen så den fylder 40% af siden, på samtlige sider hvor den er aktiveret.

  Ekstern bilags viser
  Ændring af den eksterne PDF viser så den kører HTML, fremfor javascript. Dermed bedre kvalitet og også mulighed for at kopiere tekst fra PDF filen.

  Standard bilagstatus
  Standard bilagstatus i opsætningen er rettet så der kun kan vælges mellem status Modtaget eller Klar.

  Forbedring af Konteringsforslag
  Forbedring af konteringsforslag for understøttelse af leverandørnavn på op til 100 karakter.

  Rettelse af 2. godkender
  Rettelse af fejl der gjorde, at 2. godkender ikke fik tilsendt godkendelsesmail hvis afsendelsestidspunktet stod til Starks.

  OCR - Kreditormatch
  Forbedring af kreditormatch ud fra OCR data hvor der leveres FIK betalingsoplysninger.

  Fejl - Sommer/Vintertid
  Rettelse af fejl i fast afsendelsestidspunkt af webgodkendelsesmail i forbindelse med sommer/vintertid. (Kræver at man gemmer sit tidspunkt igen, før det slår igennem)

  Webgodkendelsen
  Feltet "Fakturadato" er tilføjet visningen.

  Kommentar
  Kommentar feltet er blevet begrænset til max 250 karaktere.

  Tvunget kommentar ved Afvent Betaling
  Når man sætter flueben i Afvent betaling, tjekkes der for, at kommentarfeltet er udfyldt.

  Afvent betaling
  Hvis "Afvent betaling" benyttes er notat påkrævet.

  Kontoplan - Vælg og opret
  Kontoplanen er udvidet med knappen "Vælg og opret konti" som vises under Ny, såfremt der i regnskabet er angivet en master kontoplan. Knappen åbner siden "Vælg og opret konti'" fra SMARTrevisor Kontoplan værktøjet.

  SMARTvalutakurs
  Rettelse i beregningen af SMARTvalutakurs, så kursen bliver vist så snart valuta er angivet, og rettelse så man manuelt kan overskrive kursen.

  Slet Primokonto
  Rettelse af tekst i popup besked når man forsøger at slette relationen til en Primo konto.

  Rettelse af dimensioner i SMARTapi Excel ark
  Vi har rettet en fejl som gjorde, at dimension 5,6,7 og 8 ikke blev overført fra Excel arket til finanskladden.

  Tilføjelse af nye kald
  Tilføjelse af nye kald så man kan hente leveringsmetoder, betalingsmetoder, debitorbogføringsgrupper, leverandørbogføringsgrupper og vareenheder

  Itemcrossreference
  Itemcrossreference er udvidet med Enhed og variantkode

  Item-post
  Item-post er udvidet med "Dimension-1" og "Dimension-2".

  GL-journal-post
  GL-journal post er udvidet med feltet "Applies-to Ext. Doc. No"

  SMARTexpense-post
  Rettelse af fejl ved uploade af SMARTbilag til finanskladden, som ikke fik stemplet "Kladde" og status "Overført" på.

  CVR nummer som kundenummer
  Ved oprettelse af debitor/kreditor er det nu muligt at vælge om nummer skal gemmes med CVR nummer.

  Shipmondo
  Rettelse af Shipmondo integration som gav fejl ved visning af pakkelables.

  Rettelse af filter
  Rettelse af standard filter på flisen "EAN" så der vises udgående besked, og retursvar.

  Periodisering
  Feltet "Beskrivelse" i Periodisering er ændret fra 50 til 100 karaktere.

  Bruger profiler
  SMARTrevisor er udvidet med muligheden for at gemme og dele brugerprofiler mellem installationer. Hver bruger kan oprette flere profiler, men kun vedligeholde og slette sine egne profiler. Profilerne kan anvendes af brugere som er oprettet i samme installation som en selv. Den nye funktion ligger under menu SMARTrevisor > Opsætning > Profil.

  Arbejdsbeskrivelse
  Feltet "Arbejdsbeskrivelse" er tilføjet, og understøttet i EAN afsendelsen, hvis det er aktiveret i opsætningen i SMARTean.

  GLN/EAN
  Feltet GLN er tilføjet. EAN nummeret hentes automatisk fra debitorkortet, og kan overskrives med et andet nummer. Det kræver dog, at profilkode er den samme.

  Webgodkendelsen
  Feltet "beskrivelse" på konteringslinjen i webgodkendelsen er udvidet fra 50 karaktere til 100 karaktere.

  Nyt kald og nye felter
  Følgende API kald er opdateret med nye felter: Bankkonti, Virksomhedsbogf. gruppe, Produktbogføringsgrupper, Dokumentationen er opdateret

  Ny afsendelses profil
  For at undgå at mails, sendt via SMARTpdf, opfattes som SPAM, har vi ændret i afsendelses-profilen. Det betyder at vi ikke længere sender som "Hosted By Inventio". Fremover sendes der fra noreply@inventio.it, med afsendernavn som er angivet i SMARTpdf. Hvis man besvarer mailen, sendes der til den mailadresse der er angivet i SMARTpanel. Denne afsendelsesform sikre en langt højere troværdighed og dermed undgår man at blive fanget af spamfiltre.

  Opret forsendelse fra Plukordre
  Tilføjelse af knap til oprettelse af SMARTforsendelse fra plukordre

  Rettelse i "Udfør Masseændring"
  Rettelse af fejl i "SMARTrevisor Kontoplan Værktøj" i forbindelse med masseændringer.

  Excel ark - Nye felter
  SMARTapi Excel arket er udvidet med felterne: Bilagstype, Eksternt bilagsnr og Forfaldsdato.

  Nye felter på Salesorderline-get
  SALESORDERLINE-GET 14.11 er udvidet med følgende felter: - Quantity Shipped, - Quantity Invoiced, - Qty. Invoiced (Base)

  Nye felter på glaccount-get
  GLACCOUNT-GET 14.11 er udvidet med: - Account Category - Account Subcategory Descript.​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret

  Bedre overblik med 3 nye fliser
  For at give et bedre overblik over hvilke bilag som er overført til køb har vi tilføjet 2 nye fliser til forsiden. "Overført til køb" og "Overført til købskreditnota". Fra de nye lister kan man klikke på bilagsnummeret, og komme direkte til bilaget. Vi har også tilføjet flisen "Godkendte Køb", som viser de bilag som er tilknyttet til et køb og er godkendt af webgodkender.

  Ny knap - Overfør til køb
  For at give en bedre arbejdsgang, har vi tilføjet knappen "Overfør til køb". Dermed kan man angive en købsordre, købsfaktura eller købskreditnota, og overføre uden at sende bilaget i godkendelse. Efterfølgende vil bilaget fremgå at listerne "Overført til køb" eller "Overført til købskreditnota". Og herfra kan man gå direkte til købsdokumenten ved at klikke på købsnummer.

  Tilføjelse af købsnummer
  Vi har optimeret listen med "Købsnummer" fra SMARTbilag godkendelseslinjen, så listen loades så snart "Type" er valgt. Endvidere har vi rettet en fejl i beløbs kolonnen, hvor beløbet ikke blev vist.

  Udvidelse af listen med "Bogførte Købsfaktura" og "Bogførte Købskreditnota"
  Vi har udvidet listen på Bogførte Købsfaktura/kreditnota med PDF viewer og information om SMARTbilag for at give et bedre overblik.

  Bogførte køb - Kortet
  Vi har udvidet side med Bogførte Købsfaktura og Bogførte Købskreditnota med PDF viewer, og knapper til SMARTbilag.

  Udvidelse af Godkendelseslinjer
  Vi har udvidet siden SMARTbilag Godkendelseslinjer med PDF viewer

  Rettelse i overførsel af informartioner
  Vi har rettet en fejl i forbindelse med overførsel af information om Bilagsdato, Bogføringsdato og Eksternt bilagsnummer fra SMARTbilag til Køb.

  Tilføjelse af PDF viewer
  Vi har udvidet følgende sider med PDF vieweren til SMARTbilag: - Købsordre, - Købsfaktura - Købskreditnota

  Rettelse af fejl - Kreditorposter
  Vi har rettet en fejl der gjorde at bilaget ikke blev hæftet korrekt på kreditorposten.

  Bedre overblik over fejlede EAN dokumenter
  Listen under flisen "SMARTean fejl" er ændret så der kun vises fejl som ikke er afstemt. Dermed får man et korrekt overblik over fejlede EAN dokumenter for indeværende måned. Endvidere er der rettet en fejl ved ændring af EAN profil og "Gensend" når typen var Kreditnota.

  Aktive og Inaktive SMARTabonnementer 
  Debitorlisten og Debitorkortet er udvide med et nyt område som viser Aktive og Inaktive SMARTabonnementer pr. kunde.

  Beløbskolonne på listen
  Listen "SMARTabonnement Oversigt" er udvidet med kolonnen Beløb.

  SMARTabonnement ID på bogførte salgsfakturaer
  Siden "Bogførte Salgsfaktura" er udvidet med feltet "SMARTabonnement ID", så man nemt kan se om dokumentet er danne fra et abonnement.

  Bemærkning
  Typen "Bemærkning" kan nu benyttes på linjerne.

  Rettelse af fejl med Dimensioner
  Rettelse af fejl med dimensioner på finanskonto/vare som ikke blev overført til SMARTabonnementskortet.

  Download Bilag
  Rettelse af fejl i funktionen "Download Bilag".

  Tildel / fjern adgang
  Rettelse af fejl i funktionen "Adgang" under SMARTrevisor Opsætning, hvor revisor kan tildele/fjerne SMARTrevisor funktioner til en slutbruger. 

  Rapporten Budget
  Rapporten "Budget" under Finans budgetter, manglende et datofilter, hvilket vi har tilføjet til den eksisterende rapport.

  Rapporten "Dimensioner i alt"
  Rapporten "Dimensioner i alt" manglende et datofilter. Det er løst med en ny rapport "Dimensioner i alt - (Basic)"

  Tilføj vedhæftet bilag
  Opsætningen for SMARTpdf er udvidet med "Tilføj vedhæftet bilag". Hvis det er aktiveret, vil dokumenter som er gemt på fx. tilbud eller faktura bliver vedhæftet i afsendelsen. Denne funktion understøtter alle dokumenttyper.

  Autobogfør
  Rettelse af fejl i "Auto bogfør" som ikke virkede.

  Ekstern bilagsnummer
  Feltet Eksternt bilagsnummer på listen SMARTbilag er ændret så farven bliver rød hvis det angivet nummer allerede er bogført på den valgte kreditor, på samme måde som den allerede gør på SMARTbilagskortet.

  Valuta på "Valgfri Balance"
  Udskriften "SMARTrevisor Valgfri Balance" har fået tilføj info om Valuta i toppen af rapporten. Samtidig har vi udvidet afgrænsningen med mulighed for at tilvælge udskrift i ekstra rapporteringsvaluta. På samme rapport har vi rettet så Virksomhedsnavn hentes fra Virksomhedsindstillinger på samme måde som de andre rapporter (Før var det navnet fra Regnskabsoversigten der blev benyttet på rapporten).

  EAN kreditnota
  Rettelse af fejl vedr. bogføring af kreditnota som ikke blev sendt via EAN.

  Simulering fra afslutningsark
  Sub-pagen på Simulering fra afslutningsark kladden, er ændret så den viser beløb ekskl. moms (som den gør i SMARTrevisor finanskladden). Vi har også tilføjet momsbeløbs feltet så man kan tilføje det til linjen.

  Bilagsdato og bogføringsdato
  Feltet Bilagsdato er gjort tilgængelig på SMARTbilagslisten så det kan tilføjes. Dermed kan brugeren få et hurtigt overblik over datoerne. 

  Match funktion fra finanskladden
  Rettelse af fejl i SMARTbilag Match funktionen så den nu virker fra den normale finanskladde. Endvidere sættes der farver på linjerne hvis de har reference til SMARTbilag (grøn = ok / rød = behov for manuel match) når Match benyttes fra SMARTbilag finanskladden.

  Linjenr.
  Feltet linjenr er gjort tilgængelig i SMARTbilags finanskladden, så brugeren kan tilføje det visningen.

  Item-Get
  Item-Get 14.11 er opdateret med nye felter: ​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret.

  Item-Post
  Item-Post 14.11 er opdateret med nye felter: ​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret.

  Slet konto - Oprydning
  Vi har forbedret sletningen, så når kontoen slettes fra kontoplanen ryddes der samtidig op i evt. primokonto referencer og i kontoplanen der er kopieret til SMARTrevisor kontoplan værktøjet.

  Afslutningsark - Opdater efterposteringer
  Vi har tilføjet en knap til at opdatere listen for visningen af efterposteringer.

  Afslutningsark - efterpostering med periodisering
  - Rettelse af fejl der forekom hvis man forsøgte at lave en efterpostering med periodisering.

  Asslutningsark - tjek af dato
  - Rettelse af fejl der gjorde det muligt at indtaste en dato der lå uden for perioden

  SMARTbeholdningsliste
  Rettelse af fejl i SMARTbeholdningslisten som ikke virkede med SMARTbilag finanskladden

  Inkluder linjebeskrivelse
  Fra SMARTean opsætning er det muligt at aktivere om beskrivelse fra salgslinjer skal tilføjes EAN dokumentet.

  Udvidelse af Item-Get
  Følgende felter et tilføjet: - Item category group (felt 5702) - Min order quantity (felt 5411) - Order multiple (5414) - Lead time calculation (felt 33) - Vendor no. (felt 31)

  Rettelse af Primokonto
  Rettelse af Primokonto som ikke kunne tilføjes hvis navnet var over 50 karaktere. Er ændret til 100 karaktere.

  Dimensioner på webgodkendelsen
  Rettelse af dimensioner på webgodkendelsen som var skjult når oplevelsen var Basic

  Tilføj kreditor
  Rettelse af fejl i CVR opslag i funktionen "Tilføj Kreditor".

  Kontoplan værktøj
  Listen "Vælg og Opret" under Kontoplan værktøjet har fået tilføjet en søge funktion, samt rettelse af fejl i visning af listen.   

  Opret leverandør
  Rettelse af fejl på "Opret leverandør" hvor der var fejl i CVR opslag.

  Giv slutbruger adgang til revisor funktioner
  Fra SMARTrevisor Opsætningen er det muligt at give en slutbruger adgang til SMARTrevisor funktionerne.

  Nulstil password
  Nulstilpassword er ændret, så man blot skal klikke i password-feltet for at nulstille. Det er gjort for at løse problemet med at browseren forsøger at autoudfylde feltet.

  SMARTbilagsID
  SMARTexpenseID er tilføjet på CustomerLedgerEntry-GET, GLEntry-GET og VendorLedgerEntry-GET

  Dimensionsrækkefølge
  Dimensionsrækkefølgen er tilføjet til GeneralLedgerSetup-GET

  Nye felter tilføjet til SMARTapi
  Rentekode & rykkerkode er tilføjet til CustomerPost. Arbejdsdato er tilføjet til GeneralJournal.
  Læs mere i dokumentationen.

  PDF viewer på afsendelseskøen
  Listen på SMARTpdf afsendelsewskøen er opdateret med en PDF viewer så man kan se bilag uden først at skulle downloade PDF filen. Denne funktion er kun understøttet i webbrowser.

  Forsendelsesmetode
  SalesOrder-Get og SalesOrder-Post v14.10 er udvidet med feltet forsendelses-metode. .

  Antal linjer på Finanskladde oversigten
  Oversigten med Finanskladder er udviddet med et nyt felt, som tæller antal linjer i hver kladde.

  Leveringstid Start og Slut
  Der er tilføjet to nye felter på SMARTforsendelskortet "Leveringstid start" og "Leveringstid slut" som du finder under Referencer. Leveringstid start og slut skal benyttes ved DOT2, DOT3 og DOT4 services sammen med Danske Fragtmænd.

  Betalerkonto
  Feltet "Betalerkonto" er tilføjet, og kan angives på SMARTforsendelseskortet eller opsættes under Speditørmapping og overføres automatisk ved oprettelse af ny SMARTforsendelse.

  Deaktiver afsendelse
  Fra SMARTean opsætning er det nu muligt at deaktivere afsendelser af dokumenttyperne faktura og kreditnota.

  Arbejdsbeskrivelse
  Hvis Arbejdsbeskrivelse er aktiveret under SMARTean opsætning, bliver teksten nu også tilføjet på Kreditnota.

  Peppol
  SMARTean understøtter nu afsendelse af Faktura og Kreditnota i formatet Peppol bis 3.0.​​​​​​​

  Global Dimension 1 og 2
  Abonnementshovedet er udvidet med Global Dimensions 1 og 2. Hvis de er udfyldt bliver de automatisk overført til linjerne.

  Genvejsdimension på linjerne
  ​​​​​​​På linerne har vi tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7, og 8. Felterne skal tilføjes visningen før de er synlige.

  Varetype og Enhed
  Linjer er udvidet så man kan vælge Varetype og Enhedstype.

  EAN fakturering
  Abonnementshovedet er udvidet med Eksternt bilagsnummer og Kontakt for understøttelse af EAN fakturering. Felterne skal tilføjes visningen før de synlige.

  Indlæs bilag/drag and drop
  Nu er det muligt at indlæse flere bilag på én gang. Enten via Drag and drop funktion, eller ved at pege mange filerne ud. (Denne funktion er ikke understøttet i Internet Explorer.)

  Ny PDF viewer
  Vi har udskiftet PDF viseren til en nyere version, som har en bedre kvalitet i visningen, og som gør selve navigationen mellem de forskellige sider i SMARTbilag bedre. Endvidere er det nu også muligt at markere en tekst i PDF filen og kopier den.

  Valuta i webgodkendelsen
  Fremover vises valuta altid i webgodkendelsen. Tidligere blev valuta kun vist i de tilfælde hvor valutaen ikke var den samme som regnskabsvalutaen.

  Benyt Kreditor momsopsætning
  Tidligere har det kun været muligt at aktivere "Benyt Kreditor momsopsætning" på Kreditor konteringsforslag. Men nu er det muligt at styre globalt, for samtlige kreditorer, fra SMARTbilag opsætningen.

  Kontrol af eksternt bilagsnr.
  Hvis "Eksternt bilagsnr. Obligatorisk" er aktiveret under "Opsætning af køb", vil der ved bogføring direkte fra SMARTbilag, eller ved overførsel til finanskladden, bliver tjekket for at feltet er udfyldt. Ligeleddes er der kontrol på om det indtastet nummer allerede er bogført på den valgte kreditor, og hvis det er, bliver nummeret markeret med rød.

  Bogføringsdato
  Feltet Bogføringsdato er tilføjet til SMARTbilag kortet

  Webgodkendelse påkrævet
  Fra SMARTbilag opsætning er det muligt at aktivere "Status Klar tillades kun gennem godkendelsesflow". Når det er aktiveret, kan status Klar på et bilag, og status Godkendt på en webgodkender, kun sættes af automatikken efter godkendelsesflow og dermed ikke ændres manuelt.

  Genvejsdimension 3-8
  Vi har tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7 og 8 til SMARTbilag kortet, så de kan tilføjes til SMARTbilag Godkendelseslinjerne.

  Godkender ID
  ​​​​​​​SMARTbilag godkendelseslinjer er udvidet med ID på godkenderen.

  Webgodkendelsen
  Ændringer/rettelser Webgodkendelsen er rettet så der automatisk sættes minus foran beløbet hvis det er en kreditnota Alle webgodkendere kan nu se de konteringslinjer der evt. må være oprettet. Men kun godkendere med flueben i "Kontering" kan få lov at oprette/ændre dem Konto-beskrivelsen i Business Central er udvidet fra 50 til max 100 karaktere Dimensioner fra Sag/Opgaver tilføjes automatisk

  Valuta ved afløft
  Rettelse af valutakode, som nu tages fra OCR og ikke fra den valgte kreditor.

  Kreditor email-match
  Kreditor email-match Rettelse så der ikke tages højde for små og store bogstaver i mail adressen.

  Tilføj bilag til kladden
  Rettelse af fejl der gjorde at bilag som blev overført til kladden via funktionen Tilføj bilag, ikke fik opdateret status til Overført, og manglede flueben i feltet Kladde.

  Dataløft
  "Hent XML værdier" er tilføje menupunktet Dataløft

  Arbejdsbeskrivelse på EAN
  Vi har gjort det muligt at få arbejdsbeskrivelse med på EAN afsendelser. Det skal aktiveres under SMARTean opsætning.

  Ret profil, og gensend
  Får man bogført en EAN faktura med forkert profil, er det nu muligt at ændre profilen på debitorkortet, og efterfølgende opdatere tidligere bogførte dokumenter med den nye profil. Fra listen Bogførte salgsfakturaer, kan du gensende EAN dokumentet med den nye profil.

  FIK betaling
  Nu understøtter vi FIK betaling på SMARTean afsendelse.

  Deaktiver afsendelse af EAN
  Flere har efterspurgt muligheden for kunne modtage EAN men deaktivere afsendelse, da de benytter en anden leverandør til EAN afsendelse fx. Farpay, og dermed ikke ønsker dobbelt afsendelse. Det er nu muligt at styre fra SMARTean opsætnings siden.