-->

Opdatering af SMART

på Business Central - Inventio.IT Cloud

SMARTexpense-get
SMARTexpense-Get er udvidet med følgende felter: Status, Vendor-name (42), Vendor-nr (23), Currency (24), Postingdate_date : (52), Payment_date : (31), Document-date (19), Total_amount_incl_vat : (25), Externanl doc nr : (30), Voucher_type : (28)

Companyinformation-get
CompanyInformation-GET er udvidet med feltet Bankcreditorno (13651) og Email (34)

Customer-Post
Customer-Post. Rettelse der gør, at hvis man angiver en valutakode som er magen til regnskabsvaluta, blankes feltet.

Engelsk format (Standard XML)
Nyt parameter til at styre formatering af dato, beløb, og option værdier. Hvis man tilføjer &format=xml i URL adressen, bliver data behandlet i standard XML format (Engelsk formatering).

Posteringstekst %4
Tilføjelse af ny standard posteringstekst. Hvis man angiver %4 i SMARTbilag opsætningen, tages beskrivelsen fra første konteringslinje og stemples ind som bogføringstekst.

Opdatér betalingsinformation
Prompten i forbindelse med opdatering af betalingsinformation er udvidet med information om kreditornavn og kreditornummer

Wolters Kluwer 
Rettelse af Wolters Kluwer kontoskema. 

Kamera funktion
Rettelse af fejl ved brug af kamera funktion i BC app.

Tilføj Kreditor
Rettelse af fejl i "Tilføj kreditor" når CVR nummer skal bruges som leverandørnummer.

Caseware export
Caseware export - Hvis der er angivet " tegn i beskrivelsen, bliver dette slettet i selve udlæsningen til Caseware.

PDF - inkl. word erklæringer
PDF motoren der benyttes når der udskrives balancer inkl. word-dokumenter er opdateret til nyeste version.

PDF viseren
PDF viseren er tilføjet til siderne Bogførte salgsfakturaer, Bogførte salgskreditnotaer, og SMARTpdf arkiv.

PDF motor
PDF motoren der benyttes når der laves merge af PDF filer er opdateret til nyeste version.

Stedfortræder - Registrering af fravær (Ferie)
Ny funktion så hver webgodkender kan registrere fravær/ferie, og vælge en stedfortræder/afløsere, som i periode skal overtages godkendelsen af bilag. Denne registrering kan både laves fra Business Central eller direkte fra webgodkendelsen.
Vejledningen er opdateret.

Faktabox til SMARTbilag
Kreditorlisten og kreditorkortet er udvidet med en faktabox til SMARTbilag. Arkiv summere antallet af bogførte SMARTbilag for den valgte leverandør. Klikkes på Arkiv åbnes kreditorposter med filtreret liste.

PDF viseren
SMARTbilag pdf viseren er opdateret med en rettelse for bedre understøttelse af skærmopløsninger hvor der er zoomet ind/ud.

Afsendelses tidspunkt
Rettelse af fejl der gjorde at afsendelsestidspunktet blev vist som Straks, selv om der var booket et tidspunkt.

Læsbar version af EAN dokumentet
SMARTean er udvidet med en læsbar version af EAN dokumentet med typen Faktura og Kreditnota. Bemærk det er kun på dokumenter med Udgående retning, der er viewer på, ikke på status beskeder.

Tilføjelse til Salesorder-Get
Kaldet er udvidet med følgende felter: Beløb, Beløb incl moms, Bogføringsdato og Forfaldsdato.

Nyt kald til Enheder og kode
Nyt API kald til at hente vareenheder er tilføjet. Kaldet hedder Unitofmeasure-get, og indeholder kode og beskrivelse.

Sæt en vare til spærret
Udvidelse af Item-Post så en vare kan sættes til spærret med feltet "blocked". 1. Ligeledes er Item-Get udvidet med samme information.

Nyt kald til at hente valutaer
Tilføjelse af kaldet currency-get, som lister alle oprettet valutaer med kode og beskrivelse.

Type på Item-Post og Item-Get
Ttem-Get og Item-Post er udvidet med feltet type. Enten 0,1,2... eller navn Lager,Tjeneste, Ikke-lager

Link til kreditnota
SMARTpdf kontoudtog rapporten er udvidet så den også indeholder link til kreditnotaer

Autoudfyld af debitornr
SMARTpdf Kontoudtog rapporten er ændret så debitornr automatisk udfyldes.

Links på Rykkere
Vi har tilføjet en rykker rapport som også indeholder link til faktura og kreditnota, på samme måde som SMARTpdf Kontoudtog. Rapporten hedder SMARTpdf Rykker - 6164655

Rettelse af vedhæftede filer
Rettelse af fejl der gjorde at vedhæftede filer ikke blev vedhæftet når når afsendelsen skete uden om Godkendelse.

Hjælpetekster
Tilføjelse af hjælpetekster/tooltips på relevante knapper og menuer.

Udvidelse af Shipmondo integration - Flere labels
Integrationen til Shipmondo er udvidet med understøttelse af flere labels pr. ordre og A5 print. Bemærk, vægten der angives pr. linje er den samlede vægt. Hvis der på en linje angives 3 coli og en vægt på 9 kg. kommer der 3 labels a 3 kg. pr. stk. Er der behov for individuel vægt skal der oprettes en linje pr. coli.

Profiler
Rettelse af fejl i Indlæs/Gem funktion i SMARTrevisor Profiler

Merge PDF
"Merge PDF" er en ny funktion i SMARTpdf som gør det muligt at flette flere PDF filer sammen til en samlet PDF. Hvis der til en afsendelse er vedhæftet PDF filer, vil disse bliver tilføjet PDFen, efter selve rapporten fra Business Central. PDF vieweren under Afventer godkendelse og Arkiv, viser den sammensatte PDF. Det aktiveres fra SMARTpdf Opsætning > Dokument opsætning > Merge PDF. Bemærk det er kun PDF filer der kan sammenlægges. Alle andre filtyper sendes  som seperat vedhæftning i samme mail. Læs mere her

Fakturakonto
SMARTpdf er udvidet til at understøtte debitorer hvor der er angivet anden faktureringskonto. Hvis Debitor A har angivet Debitor B som fakturakonto, vil Ordrebekræftelse, Tilbud og Leverancer bliver sendt til den/de modtagere der er oprettet på Debitor A. Faktura, Kreditnota, Rykker, Kontoudtog og Rentenota bliver sendt til den/de modtagere der er oprettet på Debitor B.

Afsenderoplysninger fra sælger
SMARTpdf er udvidet så man pr. rapport kan vælge om afsender informationer skal være fra den sælger der er angivet på kunden eller med de virksomhedsoplysninger der er angivet i SMARTpanel. Det styres fra SMARTpdf opsætning > Dokument opsætning. Pr. dokument kan man angive email opsætningstype som enten er Sælger eller Virksomhed.. Oplysninger om sælgers navn og email hentes fra sælger/indkøb. Fra Afsendelseskøen kan man ligeledes se om et dokument er afsendt med Sælgerinformationer eller virksomhedsinformationer.

Vedhæftede filer
Rettelse af fejl som gjorde, at vedhæftede filer ikke bliver overført korrekt til afsendelsen.

Gensend
Rettelse af Gensend funktion så der afsendes med samme sprogkode som original dokumentet.

Sammenlæg flere PDF
Vi har gjort det muligt at sammenlægge flere PDF filer i en arbejdsgang.

Rettelse af bredden på PDF viseren
Rettelse af PDF visningen så den fylder 40% af siden, på samtlige sider hvor den er aktiveret.

Ekstern bilags viser
Ændring af den eksterne PDF viser så den kører HTML, fremfor javascript. Dermed bedre kvalitet og også mulighed for at kopiere tekst fra PDF filen.

Standard bilagstatus
Standard bilagstatus i opsætningen er rettet så der kun kan vælges mellem status Modtaget eller Klar.

Forbedring af Konteringsforslag
Forbedring af konteringsforslag for understøttelse af leverandørnavn på op til 100 karakter.

Rettelse af 2. godkender
Rettelse af fejl der gjorde, at 2. godkender ikke fik tilsendt godkendelsesmail hvis afsendelsestidspunktet stod til Starks.

OCR - Kreditormatch
Forbedring af kreditormatch ud fra OCR data hvor der leveres FIK betalingsoplysninger.

Fejl - Sommer/Vintertid
Rettelse af fejl i fast afsendelsestidspunkt af webgodkendelsesmail i forbindelse med sommer/vintertid. (Kræver at man gemmer sit tidspunkt igen, før det slår igennem)

Webgodkendelsen
Feltet "Fakturadato" er tilføjet visningen.

Kommentar
Kommentar feltet er blevet begrænset til max 250 karaktere.

Tvunget kommentar ved Afvent Betaling
Når man sætter flueben i Afvent betaling, tjekkes der for, at kommentarfeltet er udfyldt.

Afvent betaling
Hvis "Afvent betaling" benyttes er notat påkrævet.

Kontoplan - Vælg og opret
Kontoplanen er udvidet med knappen "Vælg og opret konti" som vises under Ny, såfremt der i regnskabet er angivet en master kontoplan. Knappen åbner siden "Vælg og opret konti'" fra SMARTrevisor Kontoplan værktøjet.

SMARTvalutakurs
Rettelse i beregningen af SMARTvalutakurs, så kursen bliver vist så snart valuta er angivet, og rettelse så man manuelt kan overskrive kursen.

Slet Primokonto
Rettelse af tekst i popup besked når man forsøger at slette relationen til en Primo konto.

Rettelse af dimensioner i SMARTapi Excel ark
Vi har rettet en fejl som gjorde, at dimension 5,6,7 og 8 ikke blev overført fra Excel arket til finanskladden.

Tilføjelse af nye kald
Tilføjelse af nye kald så man kan hente leveringsmetoder, betalingsmetoder, debitorbogføringsgrupper, leverandørbogføringsgrupper og vareenheder

Itemcrossreference
Itemcrossreference er udvidet med Enhed og variantkode

Item-post
Item-post er udvidet med "Dimension-1" og "Dimension-2".

GL-journal-post
GL-journal post er udvidet med feltet "Applies-to Ext. Doc. No"

SMARTexpense-post
Rettelse af fejl ved uploade af SMARTbilag til finanskladden, som ikke fik stemplet "Kladde" og status "Overført" på.

CVR nummer som kundenummer
Ved oprettelse af debitor/kreditor er det nu muligt at vælge om nummer skal gemmes med CVR nummer.

Shipmondo
Rettelse af Shipmondo integration som gav fejl ved visning af pakkelables.

Rettelse af filter
Rettelse af standard filter på flisen "EAN" så der vises udgående besked, og retursvar.

Periodisering
Feltet "Beskrivelse" i Periodisering er ændret fra 50 til 100 karaktere.

Bruger profiler
SMARTrevisor er udvidet med muligheden for at gemme og dele brugerprofiler mellem installationer. Hver bruger kan oprette flere profiler, men kun vedligeholde og slette sine egne profiler. Profilerne kan anvendes af brugere som er oprettet i samme installation som en selv. Den nye funktion ligger under menu SMARTrevisor > Opsætning > Profil.

Arbejdsbeskrivelse
Feltet "Arbejdsbeskrivelse" er tilføjet, og understøttet i EAN afsendelsen, hvis det er aktiveret i opsætningen i SMARTean.

GLN/EAN
Feltet GLN er tilføjet. EAN nummeret hentes automatisk fra debitorkortet, og kan overskrives med et andet nummer. Det kræver dog, at profilkode er den samme.

Webgodkendelsen
Feltet "beskrivelse" på konteringslinjen i webgodkendelsen er udvidet fra 50 karaktere til 100 karaktere.

Nyt kald og nye felter
Følgende API kald er opdateret med nye felter: Bankkonti, Virksomhedsbogf. gruppe, Produktbogføringsgrupper, Dokumentationen er opdateret

Ny afsendelses profil
For at undgå at mails, sendt via SMARTpdf, opfattes som SPAM, har vi ændret i afsendelses-profilen. Det betyder at vi ikke længere sender som "Hosted By Inventio". Fremover sendes der fra noreply@inventio.it, med afsendernavn som er angivet i SMARTpdf. Hvis man besvarer mailen, sendes der til den mailadresse der er angivet i SMARTpanel. Denne afsendelsesform sikre en langt højere troværdighed og dermed undgår man at blive fanget af spamfiltre.

Opret forsendelse fra Plukordre
Tilføjelse af knap til oprettelse af SMARTforsendelse fra plukordre

Rettelse i "Udfør Masseændring"
Rettelse af fejl i "SMARTrevisor Kontoplan Værktøj" i forbindelse med masseændringer.

Excel ark - Nye felter
SMARTapi Excel arket er udvidet med felterne: Bilagstype, Eksternt bilagsnr og Forfaldsdato.

Nye felter på Salesorderline-get
SALESORDERLINE-GET 14.11 er udvidet med følgende felter: - Quantity Shipped, - Quantity Invoiced, - Qty. Invoiced (Base)

Nye felter på glaccount-get
GLACCOUNT-GET 14.11 er udvidet med: - Account Category - Account Subcategory Descript.​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret

Bedre overblik med 3 nye fliser
For at give et bedre overblik over hvilke bilag som er overført til køb har vi tilføjet 2 nye fliser til forsiden. "Overført til køb" og "Overført til købskreditnota". Fra de nye lister kan man klikke på bilagsnummeret, og komme direkte til bilaget. Vi har også tilføjet flisen "Godkendte Køb", som viser de bilag som er tilknyttet til et køb og er godkendt af webgodkender.

Ny knap - Overfør til køb
For at give en bedre arbejdsgang, har vi tilføjet knappen "Overfør til køb". Dermed kan man angive en købsordre, købsfaktura eller købskreditnota, og overføre uden at sende bilaget i godkendelse. Efterfølgende vil bilaget fremgå at listerne "Overført til køb" eller "Overført til købskreditnota". Og herfra kan man gå direkte til købsdokumenten ved at klikke på købsnummer.

Tilføjelse af købsnummer
Vi har optimeret listen med "Købsnummer" fra SMARTbilag godkendelseslinjen, så listen loades så snart "Type" er valgt. Endvidere har vi rettet en fejl i beløbs kolonnen, hvor beløbet ikke blev vist.

Udvidelse af listen med "Bogførte Købsfaktura" og "Bogførte Købskreditnota"
Vi har udvidet listen på Bogførte Købsfaktura/kreditnota med PDF viewer og information om SMARTbilag for at give et bedre overblik.

Bogførte køb - Kortet
Vi har udvidet side med Bogførte Købsfaktura og Bogførte Købskreditnota med PDF viewer, og knapper til SMARTbilag.

Udvidelse af Godkendelseslinjer
Vi har udvidet siden SMARTbilag Godkendelseslinjer med PDF viewer

Rettelse i overførsel af informartioner
Vi har rettet en fejl i forbindelse med overførsel af information om Bilagsdato, Bogføringsdato og Eksternt bilagsnummer fra SMARTbilag til Køb.

Tilføjelse af PDF viewer
Vi har udvidet følgende sider med PDF vieweren til SMARTbilag: - Købsordre, - Købsfaktura - Købskreditnota

Rettelse af fejl - Kreditorposter
Vi har rettet en fejl der gjorde at bilaget ikke blev hæftet korrekt på kreditorposten.

Bedre overblik over fejlede EAN dokumenter
Listen under flisen "SMARTean fejl" er ændret så der kun vises fejl som ikke er afstemt. Dermed får man et korrekt overblik over fejlede EAN dokumenter for indeværende måned. Endvidere er der rettet en fejl ved ændring af EAN profil og "Gensend" når typen var Kreditnota.

Aktive og Inaktive SMARTabonnementer 
Debitorlisten og Debitorkortet er udvide med et nyt område som viser Aktive og Inaktive SMARTabonnementer pr. kunde.

Beløbskolonne på listen
Listen "SMARTabonnement Oversigt" er udvidet med kolonnen Beløb.

SMARTabonnement ID på bogførte salgsfakturaer
Siden "Bogførte Salgsfaktura" er udvidet med feltet "SMARTabonnement ID", så man nemt kan se om dokumentet er danne fra et abonnement.

Bemærkning
Typen "Bemærkning" kan nu benyttes på linjerne.

Rettelse af fejl med Dimensioner
Rettelse af fejl med dimensioner på finanskonto/vare som ikke blev overført til SMARTabonnementskortet.

Download Bilag
Rettelse af fejl i funktionen "Download Bilag".

Tildel / fjern adgang
Rettelse af fejl i funktionen "Adgang" under SMARTrevisor Opsætning, hvor revisor kan tildele/fjerne SMARTrevisor funktioner til en slutbruger. 

Rapporten Budget
Rapporten "Budget" under Finans budgetter, manglende et datofilter, hvilket vi har tilføjet til den eksisterende rapport.

Rapporten "Dimensioner i alt"
Rapporten "Dimensioner i alt" manglende et datofilter. Det er løst med en ny rapport "Dimensioner i alt - (Basic)"

Tilføj vedhæftet bilag
Opsætningen for SMARTpdf er udvidet med "Tilføj vedhæftet bilag". Hvis det er aktiveret, vil dokumenter som er gemt på fx. tilbud eller faktura bliver vedhæftet i afsendelsen. Denne funktion understøtter alle dokumenttyper.

Autobogfør
Rettelse af fejl i "Auto bogfør" som ikke virkede.

Ekstern bilagsnummer
Feltet Eksternt bilagsnummer på listen SMARTbilag er ændret så farven bliver rød hvis det angivet nummer allerede er bogført på den valgte kreditor, på samme måde som den allerede gør på SMARTbilagskortet.

Valuta på "Valgfri Balance"
Udskriften "SMARTrevisor Valgfri Balance" har fået tilføj info om Valuta i toppen af rapporten. Samtidig har vi udvidet afgrænsningen med mulighed for at tilvælge udskrift i ekstra rapporteringsvaluta. På samme rapport har vi rettet så Virksomhedsnavn hentes fra Virksomhedsindstillinger på samme måde som de andre rapporter (Før var det navnet fra Regnskabsoversigten der blev benyttet på rapporten).

EAN kreditnota
Rettelse af fejl vedr. bogføring af kreditnota som ikke blev sendt via EAN.

Simulering fra afslutningsark
Sub-pagen på Simulering fra afslutningsark kladden, er ændret så den viser beløb ekskl. moms (som den gør i SMARTrevisor finanskladden). Vi har også tilføjet momsbeløbs feltet så man kan tilføje det til linjen.

Bilagsdato og bogføringsdato
Feltet Bilagsdato er gjort tilgængelig på SMARTbilagslisten så det kan tilføjes. Dermed kan brugeren få et hurtigt overblik over datoerne. 

Match funktion fra finanskladden
Rettelse af fejl i SMARTbilag Match funktionen så den nu virker fra den normale finanskladde. Endvidere sættes der farver på linjerne hvis de har reference til SMARTbilag (grøn = ok / rød = behov for manuel match) når Match benyttes fra SMARTbilag finanskladden.

Linjenr.
Feltet linjenr er gjort tilgængelig i SMARTbilags finanskladden, så brugeren kan tilføje det visningen.

Item-Get
Item-Get 14.11 er opdateret med nye felter: ​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret.

Item-Post
Item-Post 14.11 er opdateret med nye felter: ​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret.

Slet konto - Oprydning
Vi har forbedret sletningen, så når kontoen slettes fra kontoplanen ryddes der samtidig op i evt. primokonto referencer og i kontoplanen der er kopieret til SMARTrevisor kontoplan værktøjet.

Afslutningsark - Opdater efterposteringer
Vi har tilføjet en knap til at opdatere listen for visningen af efterposteringer.

Afslutningsark - efterpostering med periodisering
- Rettelse af fejl der forekom hvis man forsøgte at lave en efterpostering med periodisering.

Asslutningsark - tjek af dato
- Rettelse af fejl der gjorde det muligt at indtaste en dato der lå uden for perioden

SMARTbeholdningsliste
Rettelse af fejl i SMARTbeholdningslisten som ikke virkede med SMARTbilag finanskladden

Inkluder linjebeskrivelse
Fra SMARTean opsætning er det muligt at aktivere om beskrivelse fra salgslinjer skal tilføjes EAN dokumentet.

Udvidelse af Item-Get
Følgende felter et tilføjet: - Item category group (felt 5702) - Min order quantity (felt 5411) - Order multiple (5414) - Lead time calculation (felt 33) - Vendor no. (felt 31)

Rettelse af Primokonto
Rettelse af Primokonto som ikke kunne tilføjes hvis navnet var over 50 karaktere. Er ændret til 100 karaktere.

Dimensioner på webgodkendelsen
Rettelse af dimensioner på webgodkendelsen som var skjult når oplevelsen var Basic

Tilføj kreditor
Rettelse af fejl i CVR opslag i funktionen "Tilføj Kreditor".

Kontoplan værktøj
Listen "Vælg og Opret" under Kontoplan værktøjet har fået tilføjet en søge funktion, samt rettelse af fejl i visning af listen.   

Opret leverandør
Rettelse af fejl på "Opret leverandør" hvor der var fejl i CVR opslag.

Giv slutbruger adgang til revisor funktioner
Fra SMARTrevisor Opsætningen er det muligt at give en slutbruger adgang til SMARTrevisor funktionerne.

Nulstil password
Nulstilpassword er ændret, så man blot skal klikke i password-feltet for at nulstille. Det er gjort for at løse problemet med at browseren forsøger at autoudfylde feltet.

SMARTbilagsID
SMARTexpenseID er tilføjet på CustomerLedgerEntry-GET, GLEntry-GET og VendorLedgerEntry-GET

Dimensionsrækkefølge
Dimensionsrækkefølgen er tilføjet til GeneralLedgerSetup-GET

Nye felter tilføjet til SMARTapi
Rentekode & rykkerkode er tilføjet til CustomerPost. Arbejdsdato er tilføjet til GeneralJournal.
Læs mere i dokumentationen.

PDF viewer på afsendelseskøen
Listen på SMARTpdf afsendelsewskøen er opdateret med en PDF viewer så man kan se bilag uden først at skulle downloade PDF filen. Denne funktion er kun understøttet i webbrowser.

Forsendelsesmetode
SalesOrder-Get og SalesOrder-Post v14.10 er udvidet med feltet forsendelses-metode. .

Antal linjer på Finanskladde oversigten
Oversigten med Finanskladder er udviddet med et nyt felt, som tæller antal linjer i hver kladde.

Leveringstid Start og Slut
Der er tilføjet to nye felter på SMARTforsendelskortet "Leveringstid start" og "Leveringstid slut" som du finder under Referencer. Leveringstid start og slut skal benyttes ved DOT2, DOT3 og DOT4 services sammen med Danske Fragtmænd.

Betalerkonto
Feltet "Betalerkonto" er tilføjet, og kan angives på SMARTforsendelseskortet eller opsættes under Speditørmapping og overføres automatisk ved oprettelse af ny SMARTforsendelse.

Deaktiver afsendelse
Fra SMARTean opsætning er det nu muligt at deaktivere afsendelser af dokumenttyperne faktura og kreditnota.

Arbejdsbeskrivelse
Hvis Arbejdsbeskrivelse er aktiveret under SMARTean opsætning, bliver teksten nu også tilføjet på Kreditnota.

Peppol
SMARTean understøtter nu afsendelse af Faktura og Kreditnota i formatet Peppol bis 3.0.​​​​​​​

Global Dimension 1 og 2
Abonnementshovedet er udvidet med Global Dimensions 1 og 2. Hvis de er udfyldt bliver de automatisk overført til linjerne.

Genvejsdimension på linjerne
​​​​​​​På linerne har vi tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7, og 8. Felterne skal tilføjes visningen før de er synlige.

Varetype og Enhed
Linjer er udvidet så man kan vælge Varetype og Enhedstype.

EAN fakturering
Abonnementshovedet er udvidet med Eksternt bilagsnummer og Kontakt for understøttelse af EAN fakturering. Felterne skal tilføjes visningen før de synlige.

Indlæs bilag/drag and drop
Nu er det muligt at indlæse flere bilag på én gang. Enten via Drag and drop funktion, eller ved at pege mange filerne ud. (Denne funktion er ikke understøttet i Internet Explorer.)

Ny PDF viewer
Vi har udskiftet PDF viseren til en nyere version, som har en bedre kvalitet i visningen, og som gør selve navigationen mellem de forskellige sider i SMARTbilag bedre. Endvidere er det nu også muligt at markere en tekst i PDF filen og kopier den.

Valuta i webgodkendelsen
Fremover vises valuta altid i webgodkendelsen. Tidligere blev valuta kun vist i de tilfælde hvor valutaen ikke var den samme som regnskabsvalutaen.

Benyt Kreditor momsopsætning
Tidligere har det kun været muligt at aktivere "Benyt Kreditor momsopsætning" på Kreditor konteringsforslag. Men nu er det muligt at styre globalt, for samtlige kreditorer, fra SMARTbilag opsætningen.

Kontrol af eksternt bilagsnr.
Hvis "Eksternt bilagsnr. Obligatorisk" er aktiveret under "Opsætning af køb", vil der ved bogføring direkte fra SMARTbilag, eller ved overførsel til finanskladden, bliver tjekket for at feltet er udfyldt. Ligeleddes er der kontrol på om det indtastet nummer allerede er bogført på den valgte kreditor, og hvis det er, bliver nummeret markeret med rød.

Bogføringsdato
Feltet Bogføringsdato er tilføjet til SMARTbilag kortet

Webgodkendelse påkrævet
Fra SMARTbilag opsætning er det muligt at aktivere "Status Klar tillades kun gennem godkendelsesflow". Når det er aktiveret, kan status Klar på et bilag, og status Godkendt på en webgodkender, kun sættes af automatikken efter godkendelsesflow og dermed ikke ændres manuelt.

Genvejsdimension 3-8
Vi har tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7 og 8 til SMARTbilag kortet, så de kan tilføjes til SMARTbilag Godkendelseslinjerne.

Godkender ID
​​​​​​​SMARTbilag godkendelseslinjer er udvidet med ID på godkenderen.

Webgodkendelsen
Ændringer/rettelser Webgodkendelsen er rettet så der automatisk sættes minus foran beløbet hvis det er en kreditnota Alle webgodkendere kan nu se de konteringslinjer der evt. må være oprettet. Men kun godkendere med flueben i "Kontering" kan få lov at oprette/ændre dem Konto-beskrivelsen i Business Central er udvidet fra 50 til max 100 karaktere Dimensioner fra Sag/Opgaver tilføjes automatisk

Valuta ved afløft
Rettelse af valutakode, som nu tages fra OCR og ikke fra den valgte kreditor.

Kreditor email-match
Kreditor email-match Rettelse så der ikke tages højde for små og store bogstaver i mail adressen.

Tilføj bilag til kladden
Rettelse af fejl der gjorde at bilag som blev overført til kladden via funktionen Tilføj bilag, ikke fik opdateret status til Overført, og manglede flueben i feltet Kladde.

Dataløft
"Hent XML værdier" er tilføje menupunktet Dataløft

Arbejdsbeskrivelse på EAN
Vi har gjort det muligt at få arbejdsbeskrivelse med på EAN afsendelser. Det skal aktiveres under SMARTean opsætning.

Ret profil, og gensend
Får man bogført en EAN faktura med forkert profil, er det nu muligt at ændre profilen på debitorkortet, og efterfølgende opdatere tidligere bogførte dokumenter med den nye profil. Fra listen Bogførte salgsfakturaer, kan du gensende EAN dokumentet med den nye profil.

FIK betaling
Nu understøtter vi FIK betaling på SMARTean afsendelse.

Deaktiver afsendelse af EAN
Flere har efterspurgt muligheden for kunne modtage EAN men deaktivere afsendelse, da de benytter en anden leverandør til EAN afsendelse fx. Farpay, og dermed ikke ønsker dobbelt afsendelse. Det er nu muligt at styre fra SMARTean opsætnings siden.